Projev na svátek Gurupurnima (2017)

Projev Ammy k příležitosti oslav svátku Gurupurnima

Guru je úplný a dokonalý. Jedná se o stav nejvyšší blaženosti, ve kterém není nic, čeho by bylo třeba dosáhnout, pro sebe či pro druhé. Jako rozlehlá obloha, oceán, vítr nebo bez konce plynoucí řeka, je Guru čirou přítomností. Když žák probudí tuto přítomnost ve svém srdci, tak právě na tomto místě vzniká vztah mezi Guruem a žákem.

Mistr nemá pocit „já jsem Mistr“. Pro vítr, oceán či oblohu neexistuje nic, co mohou tvrdit či dokazovat, protože všechen důkaz se nachází v jejich pouhé přítomnosti. Podobně, důkaz velikosti Satgurua leží v jeho nesrovnatelné, nezničitelné a neomezené přítomnosti. Žákova láska, oddanost a víra tuto přítomnost přitahují a tím se princip Gurua (Guru Tattva) probouzí v jeho nitru.

Princip Gurua nelze ve skutečnosti popsat slovy. Guru je zosobněním celého vesmíru v lidské podobě. Tak, jako nedokážeme popsat věčnost, leží i Satguru mimo veškerou možnost popisu.

Nemůžeme vidět vítr; můžeme jej pouze pocítit. Stejně tak můžeme Mistrovu velikost pouze pocítit v našem srdci. Když nekonečná energie Satgurua plyne k žákovi, manifestuje se u žáka jako oddanost, láska, víra a odevzdání.

Všechna činnost a povinnosti dětí Ammy by měly být naplněny sladkým pocitem lásky. Láska transformuje veškerou naši činnost v „Guru sévu“ či práci pro Mistra.

Pouze Guru ví, jak jednat s žákem. Pouze mistr ví, jak nás zbavit naší lenosti. Obvykle chceme následovat představy a vrtochy naší mysli, ale mysl nás vždy stahuje dolů. Bude nás táhnout dolů do pekelných světů. Musíme tedy v sobě probudit uvědomění naší Podstaty a chovat se jako oheň. I když jej otočíme plameny dolů, bude stoupat směrem vzhůru. Ať jsou všechny děti Ammy požehnány tímto uvědoměním. Ať všichni z vás máte vnitřní sílu. Ať milost požehná každému z vás. Toto Amma nabízí Paramátmánu.

(Projev 9. července 2017 na oslavy svátku Gurupurnima v Kanadě)